საინფორმაციო ბროშურა: EU4Youth -სოციალური მეწარმეობა სომხეთსა და საქართველოში

 

Social Enterprises in Georgia-Research Report ENG

 

სოციალური საწარმოები საქართველოში - კვლევის ანგარიში GEO